top of page
مساعدت های غذایی
مساعدت غذایی چیست؟

 

اشخاص کم درآمد نیز می توانند از کمک های غذایی دولت بهره مند شوند. افرادی که واجد شرایط هستند، یک کارت پرداخت از طریق پست دریافت می کنند که هر ماه به آن پول اضافه می شود. مبلغ دریافتی بستگی به سطح درآمد و تعداد افراد تحت تکفل خانواده دارد. از این کارت می توان برای خرید غذا در اکثر فروشگاه های مواد غذایی استفاده کرد. این کارت را نمی توان در رستورانت و یا برای خرید غذای گرم آماده استفاده کرد.

 

گاهی اوقات به آن "SNAP" می گویند، که مخفف "برنامه کمک تغذیه تکمیلی" یا "غذای اساسی" است. همچنین بعضی ها این کارت را بنام " food stamps " یاد می کنند.

برای چه کسانی؟

برای خانوده های کم درآمد می باشد. می توانید مزایای تخمینی خود را اینجا بررسی نمایند: bf_benefit_estimator

چگونه درخواست دهید:

می توانید برای درخواست کمک غذایی از لینک ذیل استفاده نمایید:

  • Basic Food | DSHS

  • از طریق تماس به 2233-501-877

  • مراجعه به دفتر خدمات اجتماعی محلی شما

WIC: برای زنان باردار، مادران تازه و شیرده، برای اطفال زیر پنج سال
ویک چیست؟

تحت برنامه زنان، نوزادان و کودکان (WIC)، مادران باردار یا تازه مادران می توانند خدمات غذایی را دریافت کنند که هم مادر و هم نوزاد را تغذیه می کند. برای نوزادانی که از شیر خشک استفاده می کنند، WIC شیر خشک را ارائه می نماید.

 

برای چه کسانی است؟

زنان باردار و مراقبان کودکان زیر 5 سال، از جمله مادر، پدر، پدرخوانده و مادر خوانده، پدربزرگ و مادربزرگ و سرپرستان. مراقبین با درآمد کم تا متوسط و کسانی که بخشی از برنامه های دیگر مانند مراقبت از خانواده، کمک طبی ویا SNAP هستند، واجد شرایط می باشند.

یک دفتر WIC پیدا کنید

 

بیش از 200 دفتر WIC در سراسر ایالت واشنگتن وجود دارد. برای پیدا کردن یک نمایندگی WIC در نزدیکی محل زندگی تان:

  • به خط تلفن Help Me Grow WA تماس بگیرید 1-800-322-2588

  • کلمه WIC را از طرق پیام به شماره 96589 ارسال نمایید.

  • هر بار می توانید 4 بار مسج ارسال نمایید.

  • ممکن است هزینه پیام و ارسال آن اعمال شود.

  • برای دریافت کمک کلمهHelp  و برای توقف پیام ها و خدمات Stop ارسال کنید.

  • لطفا برای اطلاعات بیشتر به ویب سایت parenthelp123.org مراجعه کنید و بخش Terms of Services و Privacy Policy  را مطالعه نمایید.  

  • از بخش Resource Finder ویب سایت ParentHelp123 دیدن نمایید.

دریافت WIC بر وضعیت مهاجرت شما تأثیری ندارد.

مستفید شدن از برنامه WIC برای شما هزینه عمومی ایجاد نمی کند و همچنین بر وضعیت مهاجرت شما تأثیری نمی گذارد. بیانیه کامل وزارت کشاورزی فدرال را در این مورد ببینید.

اطلاعات بیشتر در اینجا بخوانید: https://doh.wa.gov/you-and-your-family/wic

bottom of page