top of page
حقوق شما با پلیس و اف بی آی
حقوق اساسی شما هنگام تعامل با مجریان قانون چیست؟

حقوق اولیه شما چیست؟

  • هنگامی که توسط یک افسر پولیس متوقف می شوید، شما حق دارید سکوت کنید. اگر نمی خواهید با افسر صحبت کنید و می خواهید ساکت بمانید، به افسر بگویید.

  •  مجبور نیستید برای بازرسی از خود یا وسایلتان موافقت کنید. در صورتیکه از شما خواسته شد، حق دارید نه بگویید. 

 

حقوق شما زمانی که FBI یا ماموران مهاجرت در خانه شما ظاهر می شوند.​

  • شما حق دارید از ورود آنها به خانه خود ممانعت نماید، مگر اینکه حکم امضا شده توسط قاضی را نشان دهند.

    • حکم امضا شده توسط قاضی سند رسمی دادگاه است.

  •  شما این حق را دارید که بگویید: "من با ورود شما به خانه ام موافق نیستم."

  •  بدون حضور یک وکیل  شما حق دارید با این نمایندگان صحبت نکنید. به آنها بگویید که نمی خواهید بدون حضور وکیل با آنها صحبت کنید.

  • شما مجبور نیستید با یک نماینده مهاجرت صحبت کنید، اسنادتان را تحویل دهید، یا برای  تلاشی رضایت دهید.

اگر هنگام تعامل با مجریان قانون با تبعیض مواجه شدید، کجا تماس بگیرید

پولیس سیاتل- دفتر پاسخگویی پولیس*:
684-8797 (206) 

پولیس کینگ کانتی دفتر شریف:
263-2525 (206) 

دفتر نظارت بر اجرای قانون کینگ کانتی (OLEO):
263-8870 (206) 

سویچ بورد اصلی وزارت عدلیه:
514-2000 (202) 

bottom of page