top of page
مساعدت موقت به خانواده های نیازمند (کمک نقدی)
کمک های موقت چیست؟

مساعدت موقت برای خانواده های نیازمند (TANF) کمک نقدی موقت را برای خانواده های نیازمند فراهم می کند.

برخی از خانواده ها در برنامه Work First شرکت می کنند. برنامه Work First به شرکت کنندگان در پیدا کردن وظیفه و حفظ آن کمک می کند.

اشخاصی که از یک طفل که فرزند خودشان نیست، مراقبت می کنند نیز می توانند برای استفاده از مزایای TANF درخواست دهند. موقعیت هایی که این امکان وجود دارد، شامل این افراد می شود:

مراقبت از فرزند یکی از اقوام، قیم قانونی کودک، فعالیت به جای والدین. افرادی که در این شرایط هستند می توانند از طریق برنامه ای به نام Non-Needy Relative, In Loco Parentis and Legal Guardian

به منظور استفاده از مزایای TANF درخواست دهند.

 

افرادی که ساکن ایالت واشنگتن هستند و صرفاً به دلیل تغییرات واجد شرایط  ناشی از قانون اصلاح رفا، واجد شرایط دریافت TANF نیستند، ممکن است واجد شرایط کمک خانواده ایالتی باشند.

افرادی که واجد شرایط برنامه TANF هستند، ممکن است واجد شرایطDiversion Cash Assistant  نیز باشند. خانواده‌هایی که این برنامه را انتخاب کرده‌اند، در صورتیکه شرایط برنامه را دارا بوده و نیازمند کمک های کوتاه مدت هستند، می توانند برای هزینه های زندگی شان کمک دریافت نمایند.

چه کسی واجد شرایط است:

ساکنان ایالت واشنگتن که مسئولیت نگهداری اطفال را بر عهده دارند و یا باردار هستند. برخی شرایط مورد نیاز که باید داشته باشید:

  • درآمد و منابع مورد نیاز.

  • شرایط شهروندی و وضعیت خارجی.

مزایای TANF شما، بر اساس تعداد اعضای خانواده و درآمد شما تعیین می شود. یک خانواده سه نفره که هیچ درآمدی ندارند، ماهانه 654 دالر کمک TANF دریافت خواهند کرد. وقتی یکی از اعضای خانواده شروع به کار می کند، فقط نیمی از درآمد را در مقابل کمک هزینه حساب می کنیم. اگر یکی از اعضای خانواده شروع به دریافت بیمه بیکاری یا سایر درآمدهای غیردریافتی نماید، کل مبلغ را در برابر کمک هزینه محاسبه می کنیم.

 

به منظور واجد شرایط بودن برای TANF، خانواده شما باید دارای منابع مالی معادل 6000 دلار یا کمتر باشد.

منابع عبارتند از:

  • حساب جاری و حساب های پس انداز.

  • سهام، اوراق قرضه یا وجوه سرمایه گذاری مشترک.

  • تجهیزات یا موتربا ارزش بیش از 10000 دالر.

مدیر پرونده تان، به شما کمک می کند بفهمید کدام درآمد و منابع در نظر گرفته می شود و چگونه بر درخواست شما تاثیر می گذارد.

چگونه درخواست دهید:
 
  • می توانید برای برنامه TANF به صورت آنلاین در این آدرس درخواست دهید. www.washingtonconnection.org/home/

  • می توانید به شماره 2233-501-877 تماس بگیرید، و یا نزدیک‌ ترین دفتر خدمات اجتماعی را از این طریق پیدا کنید:

www.dshs.wa.gov/office-locations

bottom of page