top of page
حقوق شما در آموزش و پرورش و مکاتب
حقوق اولیه شما در آموزش و پرورش و مکاتب چیست؟
 • کودکان حق دارند از آموزش عمومی رایگان در واشنگتن برخوردار شوند.

 • شما حق آزادی بیان در مکاتب و تحصیل را دارید.

 • شما حق آزادی دین و مذهب را دارید.

 • شما حق آزادی از تبعیض را دارید.

اگر در آموزش و پرورش تبعیض را تجربه کردید با اینجا تماس بگیرید.
 • هماهنگ کننده (Title IX) مکتب دولتی سیاتل:
  252-0367 (206) 

 • دفتر حقوق شهروندی OSPI Equity ایالت واشنگتن: 
   725-6162 (360) 

 • دفتر حقوق شهروندی وزارت معارف ایالات متحده:
  607-1600 (206) 

در تمام نواحی تعلیمی واشنگتن یک شخص ارتباطی برای تطبیق پالیسی در راستای جلوگیری از آزار و اذیت، ترساندن و زورگویی  وجود دارد.

 • این شخص کاپی تمام شکایات رسی و غیر رسمی را دریافت نموده و از اجرای پالیسی ها اطمینان می دهد.

 • شخص ارتباطی ناحیه تعلیمی خود را در رابطه با زورگویی اینجا پیدا کنید.

bottom of page