top of page
حقوق شما در مسکن و خانه یابی
حقوق اولیه شما در مسکن چیست؟
 • حق مسکن عادلانه: شما حق دارید از اخراج شدن بر اساس تبعیض و یا نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت و وضعیت خانوادگی محفوظ باشید.

 • انواع رایج تبعیض عبارتند از:

  • رفتار متفاوت با یک فرد بر اساس نژاد، مذهب، و سایر موارد طبقه محافظت شده. 

  • آزار و اذیت کرایه نشین و یا همسایه به دلیل جنسیت یا سایر موارد طبقه محافظت شده. 

  • ایجاد شرایط تبعیض آمیز در مورد متقاضی یا کرایه نشین 

  • فراهم کننده مسکن قصد دارد، اجازه نشین هایی با ملیت و مذهب خاص و یا سایر موارد طبقه محافظت شده را از خانه اخراج نماید.  

  • امتناع از ایجاد تغییر و در نظر گرفتن استثنا در قوانین، پالیسی، برخورد و یا خدماتی که ممکن است متقاضی یا کرایه نشین به دلیل معلولیت به آن نیاز داشته باشد (این یک سازگاری موجه است). 

  • کرایه نشین دارای معلولیت به دلیل شرایط خاص نظر به معلولیت از پرداخت کرایه عقب مانده است و برای کمک اضطراری مربوط به معلولیت به یک ارگان محلی مراجعه می کند. کرایه نشین از فراهم کننده خانه وقت می خوهد تا زمانی که کمک اضطراری در دسترس او قرار بگیرد و صاحب خانه امتناع کند. این می تواند امتناع غیرقانونی سازگاری معقول باشد.

اگر تبعیض در مسکن را تجربه کردید با کجا تماس بگیرید
 • کمیسیون حقوق بشر ایالت واشنگتن:
  1-800-233-3247 

 • وزارت توسعه مسکن و شهرسازی ایالات متحده:
  220-5101 (206)  و یا
  0246 - 877 - 800 - 1 

 • ریاست ساخت و ساز و بازرسی سیاتل (کدها و مقررات):
  615-0808 (206) 

 • حقوق شهروندی کینگ کانتی:
   263-2446 (206) 

 • مرکز مسکن عادلانه ایالت واشنگتن:
  274-9523 (253) 

 • دفتر عدالت و حقوق بشر، تاکوما:
   591-5045 (253) 

 • مرکز تماس خانه های کرایی سیاتل:
   684-5700 (206) 

bottom of page