top of page
شما حقوق دارید!

تبعیض چیست؟

تبعیض زمانی است که با یک فرد بر اساس گروه‌ها، طبقات یا دسته‌هایی که به آن تعلق دارند یا تصور می‌شود به آن تعلق دارند، متفاوت از شخص دیگری رفتار شود، در حالی که هیچ توجیه قانونی برای انجام این کار وجود ندارد.

آزار و اذیت چیست؟

آزار و اذیت عبارت از اقدامات ناخواسته سیستماتیک و دوام دار علیه شخص یا افراد.

حقوق من به عنوان یک غیر شهروند چیست؟

شما حقوق زیادی دارید! شما باید از بسیاری جهات، رفتاری مشابه با شهروندان داشته باشید. وضعیت شهروندی شما در سطح ملی یک طبقه محافظت شده است. علاوه بر این، در ایالت واشنگتن، وضعیت مهاجرت شما یک طبقه محافظت شده است. این به این معنی است که نمی توان با شما تنها بر اساس وضعیت مهاجرت تان متفاوت از فرد دیگری رفتار کرد. این امر به ویژه از نظر اشتغال، مسکن، دسترسی به تعلیم وتحصیل و مراقبت های صحی بسیار مهم است.

صنوف محافظت شده

در ایالات متحده، چیزهایی در مورد یک شخص وجود دارد که محافظت می شود: شما نمی توانید برای این موارد خاص مورد تبعیض قرار بگیرید. با این حال، صنف های محافظت شده در ایالت های مختلف و شهرهای مختلف متفاوت است.

ایالات متحده آمریکا (فدرال)

در همه ایالات متحده امریکا (فدرال)، نمی توان بر اساس موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفت. به عبارت دیگر، این صنف های حفاظت شده در سراسر کشوروجود دارند.

 • نژاد

 • سن

 • رنگ

 • دین و ایمان

 • جنسیت

 • اصل و نسب

 • معلولیت یا معیوبیت  

 • اطلاعات جنتیکی

 • تابعیت

 • حالت تجربی یا سرباز  متجرب

ایالت واشنگتن

علاوه بر این، در ایالت واشنگتن، این صنفهای محافظت شده نیز هستند:

 • عقیده

 • وضعیت شهروندی یا مهاجرت

 • جهت گیری جنسی

 • وجود هرگونه ناتوانی حسی، ذهنی یا جسمی

 • استفاده از سگ راهنمای آموزش دیده یا حیوان خدماتی توسط فرد دارای معلولیت

شهر سیاتل

و در نهایت، در شهر سیاتل اینها نیز طبقات حفاظت شده هستند، علاوه بر طبقات حفاظت شده فدرالی و ایالتی.

 • اصل و نسب

 • هویت جنسیتی

 • وضعیت تأهل

 • وضعیت والدین

 • ایدئولوژی سیاسی

 •  استفاده از تصدیق نامه سکشن 8

bottom of page