top of page

Family-Based Applications

  • Dari translation coming soon

Dari translation coming soon
  • کودکان حق دارند از آموزش عمومی رایگان درواشنگتن برخوردارشوند.

  • شما حق آزادی بیان در مکاتب و آموزش را دارید.

  • شما حق آزادی مذهب را دارید.

  • شما حق آزادی از تبعیض را دارید.

اگر در آموزش و پرورش تبعیض را تجربه کردید، کجا تماس بگیرید؟
bottom of page